Τεχνική απρόσκοπτης ανάμειξης του ενός χρώματος στο άλλο.